Ord och begrepp i skolan

APL
På yrkesprogrammen på gymnasieskolan ingår det minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Det finns tydliga mål vad eleven ska utföra och uppnå för att bli godkänd i sin gymnasiekurs. Yrkeslärare på respektive program är kontaktperson och ni tar emot en elev under några veckor åt gången.  
Elever med anpassad studiegång
Ett fåtal elever har, av olika anledningar, svårt att komma till skolan och ha vanliga lektioner. De kan behöva ett avbrott och motiveras att successivt öka sin skolnärvaro genom en praktikplats. Känner du lite extra för att ställa upp och ta emot en elev som behöver tillbringa sin vardag i en annan miljö än skolan.
F-3
Förskoleklass till och med årskurs 3 (6-9 år)
Lärandeidentitet
En positiv lärandeidentitet innebär en genuin tilltro till sin egen förmåga att lära sig nya kunskaper.
Mentor
Klassföreståndare
Måluppfyllelse
I vilken grad eleverna når de nationella målen i varje skolämne
Praktik
Det finns olika former av praktik: Många elever på introduktionsprogrammet (16-20 år) kombinerar studier och praktik. Individens behov styr antalet dagar i veckan och praktiktiden kan variera allt från tre veckor till två terminer. Syftet med praktiken kan vara att eleven får inblick i hur en arbetsplats fungerar, får vardagsrutiner och får referenser från arbetslivet. Dessutom leder praktiken ofta till en bättre självkänsla. Gymnasiesärskolans nationella program har minst 22 veckors APL som är förlagd till tre dagar i veckan. Eleverna behöver i regel lång introduktion och kontinuerlig handledning med bidrar å andra sidan till ett gott arbetsklimat och mångfald på arbetsplatsen.
Prao
Alla elever som går i årskurs 8 (14 år) har två veckors prao (praktisk arbetsmarknadsorientering). Detta är oftast deras första kontakt med arbetslivet och syftet är att eleven ska få en ökad inblick i att arbeta och sätta in lärandet i ett sammanhang. Ni tar emot en eller flera elever under en vecka åt gången.
Självkännedom
Medvetenhet om sina egna drivkrafter, förmågor och kompetenser
Valkompetens
Kännedom om sig själv, utbildningsvägar och arbetsliv/arbetsmarknad sammantaget